hrochotsky mlyn logo wide

Booking

Please select a izba to make a reservation

NÁVRAT NA VÝBER IZIEB

Všeobecné obchodné podmienky

Penzión Hrochotský mlyn, Hrochoť 617, Banská Bystrica 976 37

 1. Predbežná rezervácia ubytovania:

Predbežnú rezerváciu ubytovania môžete vykonat‘ cez:

 

 1. web stránku:

https://www.hrochotskymlyn.sk

formou rezervačného formuláru,

 

 1. web stránku

https://www.booking.com

formou rezervačného formuláru,

 

 1. e-mailom na:

 info@hrochotskymlyn.sk

 

 1. Telefonicky na:

+421 948 873 919

O stave Vašej predbežnej rezervácie Vás budeme kontaktovat‘ telefonicky alebo e-mailom.

 

 1. Nástup a realizácia pobytu

Prevádzkovatel‘ môže ubytovat‘ len klienta, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom klient predloží príslušnému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia svoj platný doklad totožnosti v zmysle zákona c. 135/82 zb. o hláseni a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle zákona č. 428/2008 z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Prevádzkovatel‘ nie je oprávnený podávat‘ akékol’vek informácie o ubytovaných klientoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovat‘ tieto údaje).

Nástup na pobyt je možný v čase od 14:00 hod. do 20:00 hod. Prevádzkovatel‘ má právo účtovat‘ klientovi poplatok za ,,neskorý príchod“ po 20:00 hod. vo výške 20 EUR. Ak klient nenastúpi na ubytovanie do 22:00 hod. má prevádzkovatel‘ právo ubytovanie neposkytnúť. V prípade objednanej platenej služby „skorý príchod“ alebo, ak to bolo vopred dohodnuté v skupinovej objednávke, je možné klienta ubytovat‘ aj skôr. Klient, ktorý požaduje ubytovanie na izbe pred 10:00 hod., je povinný uhradit‘ cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

Odhlásenie sa z pobytu je možné v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod.. Ak tak ubytovaný klient neurobí, bude mu ubytovatel‘ účtovat‘ cenu za platenú službu ,,neskorý odchod“ v sume 20 EUR za izbu. Za neskorý odchod po 11:59 hod. mu môže ubytovatel‘ účtovat‘ pobyt za nasledujúci deň v plnej sume daného obdobia za izbu.

 

III. Platobné podmienky

Za potvrdenie záväznej rezervácie ubytovania a ostatných služieb sa považuje zaplatenie zálohy.

Prevádzkovatel‘ je oprávnený požadovat‘ od klienta pri rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny ubytovania v dohodnutom termíne najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia rezervácie. Doplatok sa hradí pri nástupe na pobyt. Ak záloha alebo celá platba nebude uhradená a pripísaná v prospech daného účtu v stanovenom termíne, rezervácia sa ruší.

Platbu je možné zrealizovat‘:

 1. Osobne v ubytovacom zariadení
 2. Bankovým prevodom na nasledovný účet:

(do poznámky uved’te Vaše meno a priezvisko):

Bankové spojenie: VÚB Banka, a. s.

IBAN: SK60 0200 0000 0032 1504 1751

BIC: SUBASKBX

 

 1. Podmienky stornovania pobytu

Ak klient nepríde, alebo klient predčasne odíde: 100% z ceny objednaných služieb.

Ak klient zruší pobyt 30 a viac dní pred nástupom, ubytovateľ nemá právo mu účtovať storno poplatok.

Ak klient zruší pobyt 29 – 14 dní pred nástupom na pobyt, ubytovateľ má právo účtovať storno poplatok vo výške 30% z ceny pobytu.

Ak klient zruší pobyt 13 – 7 dní pred nástupom na pobyt, ubytovateľ má právo účtovať storno poplatok vo výške 50% z ceny pobytu.

Ak klient zruší pobyt menej ako 7 dní pred nástupom na pobyt, ubytovateľ má právo účtovať storno poplatok vo výške 100% z ceny pobytu.

V prípade nemožnosti sa dostaviť na pobyt z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu vládou SR v súvislosti s opatreniami proti COVID-19 alebo z dôvodu uzatvorenia prevádzky penziónu nariadením vlády SR bude klientom, ktorí mali zakúpený pobyt alebo zaplatenú zálohu za pobyt vystavený náhradný ubytovací voucher s platnosťou 12 mesiacov.

Storno pobytu oznámi klient telefonicky na: +421 948 873 919

alebo písomne e-mailom: info@hrochotskymlyn.sk

Storno poplatky pri akciách a ubytovacích balíkoch sa riadia podľa aktuálnej akcie. Penzión si vyhradzuje právo na vyžiadanie 25% nevratnej zálohy za rezerváciu ubytovania v akcii, a pri last minute akciách vyžiadanie úhrady 100% ceny za last minute akciu.

 1. Všeobecné podmienky

Fajčenie: Fajčenie nie je povolené. V celom objekte je fajčenie a používanie otvoreného ohňa prísne zakázané!

 

Ubytovací poriadok – Penzión Hrochotský mlyn

Ubytovaní hostia a návštevníci penziónu záväzne prijímajú a dodržia ustanovenie tohto domového poriadku ako zmluvnú podmienku počas celej doby ubytovania v penzióne Hrochotský mlyn. Kto neprijme a nedodrží pravidlá, prevádzkovateľ hotela mu môže službu odmietnuť.

Neznalosť pravidiel nezbavuje hostí od ich dodržania.

V izbách a aj na balkónoch platí prísny zákaz fajčenia. Pri porušení tohto zákazu sa stanovuje pokuta vo výške 250 €.

V objekte ubytovacieho zariadenia a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používat‘ vlastné elektricke spotrebiče. Je prísne zakázané si priniest‘ a používat‘ spotrebiče určené na varenie a tepelnú úpravu pokrmov, t.j. prenosný konvektomat, dvojplatničku, waflovač, toaster, hriankovač ako i na prípravu nápojov ako kávovar, drvič l’adu či zariadenia určené na vychladzovanie miestností (prenosnú klimatizáciu).

V objekte  penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené nosiť si jedlo a nápoje z iných zariadení, reštaurácií, obchodov ani z domu.  V prípade zistenia výskytu jednotlivých spotrebičov na izbách, má prevádzkovatel‘ právo konfiškácie daných spotrebičov. Pri porušeni tohto zákazu hrozí pokuta vo výške 100€ a možnosť okamžitého zrušenia pobytu.

Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace strojčeky, sušiče vlasov).

Cena za izbu/noc nezahŕňa cenu za raňajky.

Raňajky sa podávajú na prízemí v reštauračnej časti objektu, a to v čase od 7:00 hod. do 10:00 hod.

Ak klient príde neskoro alebo nechce mať raňajky (nepožíva raňajky), ktoré si pri rezervácii objednal, prevádzkovateľ má právo vyúčtovať klientovi plnú výšku ceny za raňajky.

 

Raňajky sa podávajú formou švédskych stolov alebo výberom menu (môže sa meniť v závislosti od obsadenosti).

Pre neskoršiu konzumáciu nie je možné odniesť z jedálne žiadne jedlo, alebo nápoj. Ak klient bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa odnesie z jedálne jedlo alebo nápoj, prevádzkovateľ je oprávnený zaúčtovať 50% k cene raňajok.

Príbory a jedlo je zakázané odniesť na izbu.

Príbory môžu byť požičané len so súhlasom personálu penziónu a to mimo raňajok, ktoré musia byť vrátené najneskôr na druhý deň pred raňajkami.

Domáce zvieratá sú zakázané okrem vodiacich psov zrakovo postihnutých osôb. Klient je povinný odpad dávat‘ výlučne do vyhradených nádob.

Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávat‘ deti do 18 rokov bez dozoru dospelých v izbe a ani v ostatných spoločenských priestoroch. V prípade ignorovania tohto nariadenia a ponechania detí do 18 rokov na izbe, prípadné škody hradí zodpovedná osoba za diet’a v plnom rozsahu.

V prípade požiaru je klient povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarneho evakuačného plánu) a po príchode jednotky PO pokynmi veliteľa zásahu.

Pri dočasnom odchode z izieb, za účelom kúpania sa, socializácie atd‘., je klient povinný vypínat‘ svetlo, vypínat‘ TV, zatvárat‘ vodovodné kohútiky a zamykat‘ dvere do izieb. V prípade ak klient neuzamkne dvere do prenajatej izby, v čoho dôsledku príde ku škode na majetku prevádzkovatel’a, je klient, ktorý túto škodu svojim nedbalým konaním spôsobil, povinný vzniknutú škodu uhradit‘ v plnej výške. Pri odchode z izieb Vás žiadame, aby ste zatvárali balkónové dvere. V prípade nedodržania tohto nariadenia a následných škôd, je klient povinný nahradit‘ vzniknuté škody prevádzkovatel’ovi v plnom rozsahu. Klientom nie je dovolené brat‘ do izieb športové náradie a predmety (lyže, lyžiarske topánky, korčule, sánky, bicykle, kolieskové korčule a pod.) na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto a to lyžiareň.

Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient. Akékol’vek závady je klient povinný nahlásit‘ ihned‘ prevádzkovatel’ovi. Klient si vo vlastnom záujme pri príchode na izbu prekontroluje jej stav a funkcnost‘ zariadení na izbe, ako aj jej vybavenie a prípadné závady ihned‘ nahlási prevádzkovatel’ovi. V prípade, že závady a nedostatky bezodkladne nenahlási prevádzkovatel’ovi, bude za závady zodpovedat‘ ako keby ich spôsobil sám.

Poplatok za stratu kl’účov – karty od izby je 30 EUR.

Ak klient dodatočne, počas pobytu, požiada o predĺženie pobytu, môže mu  prevádzkovatel‘ ponúknut‘ aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný. Prevádzkovatel‘ môže vo výnimočných prípadoch ponúknut‘ klientovi iné, než dohodnuté ubytovanie, pokial‘ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu majú právo vstúpit‘ za účelom vykonania svojich služobných povinností zamestnanci ubytovacieho zariadenia (vynesenie odpadkov či tzv. ,,make-up “ izby) ako i jednotliví technici doprevádzaní personálom ubytovacieho zariadenia.

Prevádzkovatel‘ nezodpovedá za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach.

Prevádzkovatel‘ nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi host’ami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kl’udu v ubytovacích a odbytových priestoroch.

Klient nemôže prijímat‘ návštevy ako i pozývat‘ neubytované osoby v danom ubytovacom zariadení, na izby a aj vrátane celého objektu. V prípade prenocovania osoby nezapísanej a neubytovanej v tomto zariadení, má prevádzkovatel‘ právo zavolat‘ políciu a od dotyčného vyžiadat‘ odškodné v podobe sumy za jednu noc s tým, že daná osoba ubytovanie následne opustí. Klient, ktorý túto skutočnost‘ pripustil alebo zavinil, bude povinný do 10:00 hod. zariadenie opustit‘ bez nároku vrátenia sumy za ubytovanie.

Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach ubytovacieho zariadenia klient nesmie premiestnovať zariadenie, vykonávat‘ opravy alebo akékol’vek zásahy do majetku ubytovacieho zariadenia. Škody spôsobené nedodržaním tohto nariadenia platí klient, ktorý vzniknuté škody svojim zásahom spôsobil. V čase od 22:00 hod. – 08:00 hod. platí nočný kl’ud, ktorý musia hostia dodržiavat‘.

Na izbe klient nesmie odkrývať na vtáčej búdke záves ani nijakým iným spôsobom rušiť vtáctvo v čase hniezdenia. Pri porušení tohto zákazu hrozí pokuta vo výške 100€ a  zrušenie pobytu s okamžitou platnosťou bez nároku vrátenia sumy za ubytovanie.

Klient sa nesmie na izbe ani chodbách ubytovania hlučne zabávat‘, spievat‘, nahlas počúvat‘ rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22:00 hod. do 08:00 hod. je povinný dodržiavat‘ nočný kl’ud. V prípade porušenia tohto nariadenia bude danému klientovi udelená sankcia 250€ za rušenie nočného kl’udu.

 Ak si klient rezervuje ubytovanie v penzióne počas víkendu, je si plne vedomý skutočnosti, že v penzióne sa môže do skorých ranných hodín konať hlučná oslava.

 

Ak klient skráti svoj dohodnutý pobyt v zariadení, prevádzkovatel‘ má právo vyúčtovat‘ klientovi plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku dohodnutého pobytu.

Prevádzkovatel‘ nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci klienta v priestoroch ubytovania. Prevádzkovatel‘ tiež nezodpovedá za stratu alebo akékol’vek poškodenie motorového vozidla klienta a vecí nachádzajúcich sa v tomto motorovom vozidle. Ďalej je prevádzkovatel‘ oprávnený od zmluvy mimoriadne odstúpit‘ najmä v prípadoch: vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré chata nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným; izby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov podstatných skutočností napr. v osobe klienta alebo účelu; ubytovateľ má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie služieb by mohlo ohrozit‘ hladkú prevádzku obchodu, bezpečnost‘ alebo vážnost‘ prevádzkovatel’a na verejnosti, bez toho, že by sa to mohlo pripisovat‘ prevádzkovatel’ovi resp. organizácii penziónu; Pri odstúpeni od zmluvy zo strany prevádzkovatel’a nevzniká klientovi žiaden nárok na náhradu škody.

Poskytnuté osobné údaje klienta budú prevádzkovatel’om spracovávané za účelom ponúkania služieb poskytovaných prevádzkovatel’om na cudzích štátnych príslušníkov tiež pre spracovavanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej policie.

Prevádzkovatel‘ si vyhradzuje právo okamžite ukončit‘ pobyt, ak klient porušuje zaväzné podmienky pre pobyt, ak klient spôsobil výrazné poškodenia ubytovacieho zariadenia, alebo ak správanie klienta počas pobytu je neprístojné. Zaroveň si prevádzkovatel‘ vyhradzuje právo neumožnit‘ d’alší pobyt klientom, u ktorých už v minulosti došlo k takému správaniu.

V priestoroch celého objektu je povolená konzumácia alkoholických nápojov zakúpená v priestoroch reštaurácie, a to iba osobám starším ako 18 rokov.

V priestoroch celého objektu je prísne zakázané užívat‘ akékol’vek omamné a psychotropné látky.

V priestoroch celého objektu platí zákaz liezt‘ po oporných múroch a po zábradliach na balkónoch a terasách.

V priestoroch celého objektu platí zákaz nosit‘ zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávat‘ v stave umožňujúcim okamžité použitie.

Prevádzkovatel‘ má právo odmietnut‘ poskytnutie služieb penziónu osobám, ktoré sú postihnuté infekčnými ochoreniami.

Pred odchodom z izby je klient povinný uzavriet‘ vodovodné kohútiky, zhasnút‘ svetlá, zatvorit‘ okná a balkónové dvere, uzamknút‘ dvere a kartu príp. kľúče od izby odovzdat‘ na recepcii.

Klient je povinný pred odchodom odovzdat‘ izbu personálu, ako i počkat‘ kým bude izba skontrolovaná.

Klient potvrdením objednávky (cez formulár, e-mailom, písomne, alebo telefonicky) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky všeobecných záväzných ubytovacích podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. V prípade, že ich závažným spôsobom poruší, prevádzkovatel‘ má právo odstúpit‘ od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby, bez možnosti vrátenia sumy za ubytovanie a ubytovaný je povinný nahradit‘ škody spôsobené svojim konaním v plnej výške.

Klient zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú prevádzkovatel’ovi znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia klientom alebo osobami, ktoré sú ubytované, alebo sa zúčastňujú na akcii, alebo v areáli ubytovacieho zariadenia spolu s klientom. Prevádzkovatel‘ je oprávnený vzniknuté pohl’adávky vyúčtovat‘ klientovi ako splatné a vyžadovat‘ okamžitú platbu. Pri omeškaní platby je prevádzkovatel‘ oprávnený požadovat‘ úroky z omeškania. Klient nie je oprávnený bez písomného súhlasu prevádzkovatel’a započítat‘ voči pohl’adávke ubytovacieho zariadenia akúkol’vek splatnú a/alebo nesplatnú peňažnú pohl’adávku.

Cenník:

Znečistenie steny jedlom, tekutinou, krvou či iným materiálom: 300€

Poškodenie materiálu roztrhaním, vydratím, prerezaním alebo poškodenie iným spôsobom:

Matrac: 200€

Vankúš: 20€

Paplón: 30€

Obliečky: 30€

Plachta: 20€

Uterák: 20€

Zlomenie roštu: 20€

Poškodenie celého roštu: 100€

Poškodenie rámu postele: 200€

Zničenie postele: 300€

Pokazenie vodovodnej batérie: 60€

Rušenie nočného kl’udu: 250€

Poškodenie sprchoveho kútu: 500€

Poškodenie skla sprchového kútu: 500€

Poškodenie umývadla či záchoda: 200€

Poškodenie splachovača: 100€

Poškodenie TV: 300 €

Poškodenie sieťového prvku (wifi router, serverovňa):150€

Poškodenie chladničky: 300 €

Poškodenie reproduktoru: 100€/ks

Poškodenie výhrevného telesa: 350 €

Poškodenie vonkajšej fasády alebo dreveného obkladu): 300 €

Poškodenie okna: 200 €

Poškodenie dverí: 150€

Poškodenie kl’učiek: 100€

Poškodenie podlahy: 100€

Poškodenie krbu: 300€

Poškodenie obrazu: 150€

Poškodenie vnútorneho nábytku: 500€

Poškodenie vonkajšieho nábytku: 200€

Poškodenie vtáčej búdky v izbe: 200€

Poškodenie závesu na vtáčej búdke: 30€

Rozbitie pohára: 10€

Rozbitie taniera: 10€

Pokazenie varnej kanvice: 30€

Rozbitie popolníka: 20€

Strata alebo poškodenie klúčov, karty: 30€

Pouzitie prinesených elektrospotrebičov určených na varenie: 100€

Poškodenie a odcudzenie izbového príslušenstva, alebo zariadenia spoločenských miestností podl’a vyššie uvedeného cenníka a nahlásenie príslušnému policajnému zboru.

Klient je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. V prípade, jeho porušenia, má prevádzkovatel‘ právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

 

 1. Ochrana osobných udajov

Klient v súlade s ustanoveniami zákona c. 122/2013 z. z. O ochrane osobných údajov, v platnom znení, vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovavania osobných údajov prevádzkovatel’om podl’a tohto zakona.

Klient udel’uje prevádzkovatel’ovi súhlas so získavaním, spracovávaním a uchovávaním osobných údajov klienta uvedených na žiadosti o rezerváciu izby v penzióne, alebo v objednávke, za účelom zabezpečenia a poskytnutia klientom objednaných služieb zo strany prevádzkovatel’a a pre splnenie povinnosti prevádzkovatel’a uložených zákonom, a to na nevyhnutnú dobu.

Klient udel’uje prevádzkovatel’ovi súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov klienta aj pre potreby marketingových aktivít prevádzkovatel’a, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch prevádzkovatel’a a to na dobu, počas ktorej sú tieto aktivity vykonávané. Odvolanie súhlasu klienta je možné uskutočniť  písomne s udaním alebo bez udania dôvodu.

 

Ubytovací poriadok je platný od 01.07.2023.

Penzión Hrochotský mlyn

prevádzkovateľ:

Hrochotský mlyn spol. s r.o.

Tel.: +421 948 873 919

E-mail: info@hrochotskymlyn.sk

 

 

 

——————————————————–

Tiesňová linka / Emergency hotline: 112

——————————————————–

Požiarnici / Fire Brigade:                        150

——————————————————–

Zdravotníci / Medics:                              155

——————————————————–

Polícia / Police:                                         158

——————————————————–

 

Adresa prevádzky:

Hrochoť č. 617

976 37 Banská Bystrica

 

Prajeme Vám príjemný pobyt !